Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm:

Trái phiếu:

  • Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.
  • Bao gồm: Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu địa phương, Trái phiếu công trình, Trái phiếu công ty,...

Cổ phiếu:

  • Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
  • Bao gồm: Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Chứng chỉ quỹ:

Là một loại chứng khoán do công ty quản lý quỹ đại diện cho một quỹ đầu tư phát hành, xác nhận quyền hưởng lợi của người đầu tư với quỹ.